REKLAMAČNÍ ŘÁD JUTA a.s. závod ADAMOV

Všeobecná ustanovení

 • Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a firmou JUTA a.s. závodem Adamov (dále jen JUTA). Kupující převzetím zboží od JUTY souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.
 • Tento reklamační řád je k dispozici v závodě JUTA a.s. závod 12 Adamov.
 • Jako doklad o záruce vystavuje JUTA ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo dodací list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, druh...)

Záruční podmínky

 • Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání (nejpozději však do 10 dnů) a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit JUTĚ v první pracovní den následujícím po dni, ve kterém byly zjištěny vady. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
 • Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u JUTY.
 • Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u JUTY.
 • Místem uplatnění reklamace je sídlo JUTY a.s. závod Adamov.
 • Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou – na vlastní náklady – na adresu závodu JUTA Adamov. Zboží musí být viditelně označeno „REKLAMACE“ a musí obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího. Zboží, které bude zasláno na náklady JUTY nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí JUTA. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
 • Je-li zboží vadné ihned po dodání, kupující reklamaci uplatní do 10 dnů od převzetí a pokud to charakter zboží a vady umožní, bude oprávněná reklamace vyřízena „na počkání“ výměnou zboží za nové. Výměna je podmíněna fyzickým stavem zboží na skladě. Je-li zboží ihned po dodání mechanicky poškozené, musí kupující vadu reklamovat do 3 pracovních dnů od převzetí. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím.
 • JUTA neodpovídá za vady,na které byl kupující v době nákupu upozorněn.
 • Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením. Záruka se také nevztahuje na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením (seřízením stroje apod).
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
 • mechanickým poškozením zboží
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí pro které je výrobek určen.
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodech na použití apod.
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady a vady vzniklé při výrobě provedené pracovníky JUTY.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím.

Způsob vyřízení reklamace

 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno nebo vyměněno za nové. Pokud není výměna ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se JUTA s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.
 • Reklamace zboží JUTA vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace (doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace, nikoliv do vyzvednutí zákazníkem).
 • Po vyřízení reklamace JUTA upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď emailem, telefonicky nebo SMS. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
 • Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2006 a byl zpracován dle občanského zák. č. 40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002.

JUTA a. s závod 12 Adamov